õige

avaliku õiguse määratlus

Avalik õigus on õigussüsteemi osa, mille eesmärk on reguleerida üksikisikute ja eraisikute vahelisi suhteid riigi avalike institutsioonide suhtes. Sel viisil on avalik õigus reeglite ja seaduste kogum, mille suund on üksikisikute kaitsmine ja ühiskonna üldiste huvide järgimine.

Avaliku õiguse ja õigusriigi eesmärgid

Avaliku õiguse eesmärk on sotsiaalse korra, kogukonna harmoonia ja rahu säilitamine. Teisisõnu, selle eesmärk on saavutada üksikisikute vahel rahumeelne kooseksisteerimine. Nii on tegemist enamuse huvide, üldtuntud üldhuvi või ühise hüve säilitamisega.

Avaliku õiguse eesmärgi tõhusaks saavutamiseks on vaja õigusriiki. Õigusriigi all mõistetakse reeglite kogumit, mille üksikisikud on kokku leppinud, et ühiskonnas valitseks stabiilsus ehk mõistlik ja rahumeelne kooseksisteerimine. See tähendab, et avalikust õigusest ei saa rääkida väljaspool õigusriiki.

Avalik õigus ja eraõigus

Tuleb meeles pidada, et Rooma õigus lõi õiguses juba üldise eristuse: avalik õigus ja eraõigus (Ius Publicum ja Ius Privatum). Esimene keskendub riigi suhete korraldamisele ja reguleerimisele üksikisikutega ning indiviidide sidemetele ühiskonnaga, kus nad elavad. Roomlaste eraõigus reguleerib inimeste omavahelisi suhteid. Kokkuvõttes võiksime kinnitada, et avalik õigus hõlmab norme, mille järgi ühiskond on korraldatud. Teisest küljest on selles õigusharus huvi keskendunud riigi rollile (eraõiguses on huvi suunatud üksikisikule). Avalik õigus on hädavajalik, samas kui eraõigus allub inimeste tahtele.

Avaliku õiguse põhivaldkonnad

Avalikus õiguses on kaks olulist valdkonda: põhiõigused ja riigiõigus. Esimese valdkonna puhul käsitletakse selliseid teemasid nagu inimväärikus, õigus haridusele või tervisele või sotsiaalsed õigused. Riigiõiguse valdkonnas käsitletakse rahvuse põhiseadustekstis kehtestatud kaitsemehhanisme (kohtumehhanismid, kuidas kohtusse kaevata või rahvaaktsioonid kollektiivsete õiguste kaitseks).

Avaliku õiguse sees on ka haldusõiguse haru kui valdkond, mis reguleerib tervet rida olukordi (meditsiiniline vastutus, vastutus kinnipeetavatele tekitatud kahjude eest, immigratsiooniseadused, linnaplaneerimine, riigihankelepingud jne).

Fotod: iStock - Paolo Cipriani / Yuri_Arcurs